O projekcie

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Naszym Projekcie „Inkubator Twojej Kariery II” nr RPKP.08.02.01-04-0147/18 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej 8 Aktywni na rynku pracy, Działania 8.2 Wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałania 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia.

Projekt skierowany jest do 68 osób (41 kobiet, 27 mężczyzn), w wieku powyżej 29 roku życia, które wymagają aktywizacji społeczno-zawodowej.

Obszar realizacji projektu-: Województwo kujawsko – pomorskie: (szczególnie z obszaru miast: Świecie, Chełmno, Grudziądz, Włocławek, Rypin, Inowrocław)

Oferowane wsparcie w projekcie:

1.Diagnoza potrzeb uczestników projektu w tym stworzenie ścieżki reintegracji oraz Indywidualnego Planu Działania

2.Poradnictwo specjalistyczne w zależności od potrzeb uczestników projektu

3.Kursy i szkolenia zawodowe umożliwiające nabycie nowych, zmianę dotychczasowych kwalifikacji i kompetencji zawodowych.

5.Staże zawodowe

6.Pośrednictwo pracy

W ramach projektu oferujemy:

1.Stypendium szkoleniowe  6,78 zł za każdą godzinę szkolenia zawodowego

2.Zwroty kosztów dojazdu na każdą formę wsparcia

3.Stypendium stażowe- 1017,40 zł

4.Zwrot poniesionych kosztów nad osoba zależną

5.Indywidualną pomoc opiekuna stażu